Pappersformulär för att underteckna ECI-UBI

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet (Text av betydelse för EES)

(31) Förordning (EU) 2016/679 är tillämplig på behandling av personuppgifter som utförs enligt denna förordning. I detta avseende är det av rättssäkerhetsskäl lämpligt att klargöra att företrädaren för gruppen av arrangörer eller, i tillämpliga fall, den rättsliga enhet som skapats för att förvalta initiativet och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är att betraktas som personuppgiftsansvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 i samband med behandling av personuppgifter vid insamling av supportförklaringar, e-postadresser och data om sponsorerna av initiativen och i syfte att verifiera och certifiering av stödförklaringar och att specificera den maximala period inom vilken personuppgifter som samlas in för ett initiativs syfte kan behållas. I sin egenskap av personuppgiftsansvariga bör företrädaren för gruppen av arrangörer eller, i tillämpliga fall, den rättsliga enhet som skapats för att hantera initiativet och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som införts genom förordning (EU) 2016/679, i synnerhet de som rör lagligheten av behandlingen och säkerheten i behandlingen, tillhandahållande av information och de registrerades rättigheter.

Vi vill klargöra att varje nationell samordnare och ersättare för vårt ECI bör bjuda in aktivisterna i sitt land att samla in signaturer inte bara online utan också i pappersform. De insamlade pappersblanketterna måste skickas till de nationella samordnarna med certifierad post, bara till adressen som de kommer att ge till sina aktivister.

Exempel för ÖSTERRIKE: postadress är: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Rutnummer xx, ECI-UBI-landskod)

De undertecknade pappersblanketterna måste förvaras på ett säkert ställe.

För säkerheten på pappersformulär är följande ”Förklaring för användning av pappersformulär” viktigt att ge till aktivisterna (på landets språk):

„HANTERING av pappersformens insamling av signaturer för EUROPEISKA MEDBORGARENS INITIATIV“ START Ovillkorliga grundinkomster (UBI) i hela EU ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

För pappersformulär enligt bilaga III del A eller del B till ECI-föreskrifterna:

  • Alla fält måste fyllas i! Först då är omröstningen giltig
  • Skriv läsbart och med stora bokstäver! Oläsliga räknas inte.
    Observera att du bara kan skriva under en gång! Om någon vill skriva online senare eller redan har undertecknat online får han inte skriva på papper.
  • Ingenting på formuläret får ändras eller raderas på formuläret!

Samlarna / tredje parten får inte göra kopior av undertecknade pappersformulär eller använda informationen! (De ansvarar för datasäkerhet)

Skulle du fylla i de ifyllda blanketterna?

Pappersformuläret som fylls i med personuppgifter måste skickas till dina nationella samordnare. Om du inte gör det kan de inte läggas till det totala antalet signaturer. Adresserna är på denna speciella sida.

Notera:

Minst två månader efter utgången av insamlingstiden bör alla samlade signaturer i pappersform laddas upp och kommissionen bör informeras om detta. Det konkreta förfarandet kommer att meddelas senare, efter att detta har förtydligats med kommissionen och testerna har utförts.

Ladda ner pappersformulär

Nationella samordnare kan ladda ner pappersformuläret på denna sida. Det är lösenordsskyddat. Om du vill ha pappersformulär, kontakta din nationella koordinator via vår webbformuläret

%d bloggare så här: